С Държавен вестник бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., бяха приети промени в Кодекса на труда.

Резюме:

Ред на ползване на платен отпуск:
– Отпада задължението за изготвяне на графици за ползването му. (чл. 172 и 173)
– Когато отпускът не е ползван до края на годината, за която се отнася, или е отложен, работодателят е длъжен да осигури ползването му в рамките на първите 6 месеца на следващата година. Отлагането на отпуска може да се направи от работодателя по важни производствени причини или по желание на служителя или когато той ползва друг вид отпуск. (чл. 176)

Работно време:
– Дава се възможност при работно време с променливи граници служителят да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица, т.е. работното време за дните от седмицата може да бъде с различна продължителност, стига общото работно време за седмицата да е 40 часа (5 дни х 8 часа). (чл. 139)

Трудово досие на служителя:
– Въведено е нормативно задължение за работодателя да води трудово досие за всеки служител. И досега имаше такова задължение, но то произтичаше от изискванията на други наредби. (чл. 128б)

Задължение за уведомяване на Инспекцията по труда:
– Отпада задължението за предварително уведомяване на Инспекцията при удължаване на работното време от работодателя по производствени причини. (чл. 136а)

Отпадат задълженията за микро- и малки предприятия:
– предварително да съгласуват удължаването на работното време по чл. 136 и въвеждането на непълно работно време по чл. 138а с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите;
– да издават правилник за вътрешния трудов ред, в който се определят правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и се урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. (§ 2а от ДР на КТ)

Малки предприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
Микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Прекратяване на трудов договор
– Възстановено е правото на работодателя да прекратява трудов договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с писмено предизвестие. (чл. 328)
– Дава се право на работниците и служителите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да прекратяват трудовия си договор писмено, без предизвестие. (чл. 327, ал. 1, т. 12 – нова)

Платен годишен отпуск за гледане на дете до навършване на 2 години
– След използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, всяка работничка или служителка вече има право на допълнителен отпуск за отглеждането му до навършване на 2-годишна възраст. Досега платеният отпуск за майчинство за четвърто и следващи деца беше една година и половина. (чл. 164, ал. 1 и чл. 165 – отм.)

Дисциплинарни наказания
– Регламентира се, че дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него лице, или от друг орган, оправомощен със закон. Конкретизира се, че това следва да бъде длъжностно лице с ръководни функции. (чл. 192)

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
– Въвежда се нов вид трудов договор за един ден, който може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин. Отработеното време не се зачита за трудов стаж. Трудовите договори се регистрират и отчитат пред Главна инспекция по труда. (чл. 114а)

Comments

No Responses to “Промени в Кодекса на труда в сила от 17.07.2015 г.”

Write a Comment