Основание: чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за семейни помощи за деца

Цел на помощта: еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Право на семейни помощи имат: семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година – 400 лв. за 2017 г.

Помощта се предоставя независимо от дохода на семейството за:

1. деца с трайни увреждания;

2. деца с един жив родител;

3. деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Размер на помощта: 250,00 лв. за учебната 2017 – 2018 г. (ДВ 53/04.07.2017 г.)

Процедура: помощта се отпуска от дирекциите „Социално подпомагане“ въз основа на молба-декларация заедно с необходимите документи. Молба-декларацията се подава от единия родител по настоящ адрес.

Дирекция „Социално подпомагане” се произнася в 14-дневен срок. В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности. При отказ заповедта за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от издаването й.

Документи, които се подават в дирекция „Социално подпомагане:

1. молба-декларация по образец;

2. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

3. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

4. удостоверение за раждане на детето (за справка);

5. лична карта (за справка);

6. медицински протокол на ЛКК, в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година;

7. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) – само за дете с трайно увреждане.
Срок: молба-декларацията с приложенията се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15-ти октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Comments

No Responses to “Еднократна помощ за първокласник”

Write a Comment