Цени счетоводни услуги
С всеки клиент договаряме приемлива за двете страни цена според:

– вида дейност;
– обем на документооборота;
– степен на аналитичност на счетоводната   отчетност;
– видове месечно отчитане съгласно   нормативните изисквания;
– форма на текущо отчитане за нуждите на   дружеството;
– брой служители;
– метод на изчисляване на трудовите   възнаграждения;
– брой банкови сметки и др.

Цените ни са удобни
и винаги по мярка.

На новоучредени дружества в процес на организиране на дейността предлагаме минимални цени до достигане на обичайна активност.

Договорената цена за счетоводство може да бъде поставена за преразглеждане от всяка една от страните по всяко време на годината при съществена промяна в дейността на дружеството, в броя на персонала, във формата на текущото отчитане, при настъпване на други промени, водещи и до промяна в обема на счетоводните работи.

Нашите клиенти НЕ заплащат допълнителна такса за годишно счетоводно и данъчно приключване и изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и финансов отчет.