Данъчно облекчение за деца

Данъчно облекчение за деца съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015

Право да ползват облекчението имат родителите, съответно настойниците и попечителите, приемните родители или близките и роднините, при които е настанено детето. Облекчението се ползва само от единия родител, като се представя декларация от другия, че последният няма да ползва същото облекчение.

Облекчението дава право на приспадане от сумата на годишната данъчна основа на:
– 200,00 лева за едно,
– 400,00 лева за две и
– 600,00 лева за три и повече деца, ненавършили пълнолетие.

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. детето не е навършило пълнолетие;
3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
3. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение за деца се ползва в годишен аспект – при годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на съответната година или чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от физическото лице.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Данъчното облекчение се ползва и ако през течение на годината детето е родено или е навършило пълнолетие.

Необходими документи: декларация

Comments

No Responses to “Данъчно облекчение за деца”

Write a Comment