Основание: чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца

Цел на помощта: за подпомагане на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен 400,00 лв., считано от 01.07.2016 г.

Право на семейни помощи е налице, при условие, че детето:

1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;

2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

3. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

4. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние;

5. живее постоянно в страната.

Помощта се предоставя независимо от дохода на семейството за деца:

1. настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. с трайно увреждане, в случай че за детето не се получава месечна помощ по чл. 8д;

3. с един жив родител.

Размер на помощта:

за семейство с едно дете – 37,00 лв.,

за семейство с две деца – 85,00 лв.,

за семейство с три деца – 130,00 лв.,

за семейство с четири деца – 140,00 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

 
Процедура: помощта се отпуска от дирекциите „Социално подпомагане“ въз основа на молба-декларация заедно с необходимите документи. Молба-декларацията се подава от единия родител по настоящ адрес.

Документи, които се подават в дирекция „Социално подпомагане”:

1. молба декларация по образец;

2. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията;

3. решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище – в случаите по чл. 18, ал. 2;

4. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;

5. лична карта – за справка;

6. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

7. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

8. служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;

9. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за справка (само за деца с трайно увреждане).

Срок: подава се на всеки 12 месеца

В 30-дневен срок след промяна на броя на децата, за които семейството има право на семейни помощи, се подава нова молба-декларация за установяване само на това обстоятелство, без да се изисква актуализация на документите за доходите на семейството.

Длъжностното лице следи за навършване на възрастта на децата, при която отпада основанието за получаване на месечни помощи, и прекратява служебно изплащането им.

Спиране на помощта: помощта се спира преди изтичане на срока, за който е отпусната:

1. при настаняване на детето извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. след спиране на помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една учебна година поради нередовно посещаване на училище;
3. когато детето, за което се получава помощта, стане родител.
Важно: След промяна в Закона за семейни помощи за деца от 28.07.2015 г. понятието семейство вече включва и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес. Поради тази промяна родителят, подаващ молба за семейни помощи за деца, следва да представи и служебна бележка за дохода на другия родител, с когото живее без брак, и да включи и неговия доход в брутния доход на семейството.

Comments

2 Responses to “Месечни помощи за деца до завършване на средно образование”

  1. Полина Иванова казва:

    Здравейте, след всички тези промени, необходимо ли е и бележка от съда, че бащата не плаща издръжка ? Живеем без брак. Благодаря

    • Здравейте, сумите за издръжка на дете съгласно разпоредбите на Смейния кодекс не са облагаем доход по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не попадат и сред останалите доходи, формиращия брутния доход на семейството, от който зависи правото на получаване на месечни помощи за деца.

Write a Comment