Основание: глава Четвърта, раздел III и IV на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Цел на обезщетението: упражняване правото на парично обезщетение от лица, останали без работа, осигурени за риск „Безработица”

Право на обезщетение имат: лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, и които:

 • имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
 • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
 • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа) или законодателството на друга държава.

За придобиване право на парично обезщетение се зачита и времето:

 • на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 • на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
 • зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Размер на паричното обезщетение: Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв. за 2017 г.

Минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца, независимо от другите обстоятелства, получават:

 • лицата, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основаниечл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда;
 • лицата, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица. Тригодишния период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

Период на изплащане на обезщетението: обезщетението се изплаща ежемесечно, през месеца, следващ този, за който се дължи, в зависимост от продължителността на натрупания осигурителен стаж, както следва:

стаж обезщетение безработица

 

 

 

 

 

 

Изплащането на обезщетението се прекратява при:

 • започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа) или законодателството на друга държава;
 • прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта;
 • придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
 • смърт на безработния.

Настъпването на първите три обстоятелства се декларира пред Националния осигурителен институт (НОИ) в срок до 7 работни дни.

Процедура: Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на НОИ.

Документи, които се подават лично от лицето в избрано поделение на НОИ:

 1. заявление по образец;
 2. оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението;
 3. документ за самоличност – лична карта, шофьорска книжка или паспорт;
 4. документи, удостоверяващи общ трудов, служебен и/или осигурителен стаж.

Срокове за подаване: завлението се подава в НОИ в 3-месечен срок от датата на прекратяване на осигуряването. Лицето следва да се регистрира като безработно в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от същата дата.

В случай, че заявлението е подадено в НОИ и/или регистрацията в Агенцията по заетостта е направена след тези срокове, паричното обезщетение се отпуска от датата на подаване на заявлението или от датата на регистрацията в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението.

Comments

No Responses to “Обезщетение за безработица”

Write a Comment