Какви документи се подават в Търговски регистър

Случай 1: Заявител е търговецът (представляващият търговеца)

– Заявление образец Г2 от заявителя

– Годишен финансов отчет

– Документ за платена държавна такса

– Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

– Протокол за приемане на годишния финансов отчет и вземане на решение за обявяването му

Случай 2: Зявител е съставителят на годишния финансов отчет

– Заявление образец Г2 от заявителя

– Годишен финансов отчет

– Документ за платена държавна такса

– Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър (в този случай – от съставителя на отчета)

– Протокол за приемане на годишния финансов отчет и вземане на решение за обявяването му

– Изрично нотариално заверено пълномощно от търговеца

Случай 3: Годишния финансов отчет се подава от лице различно от заявителя

– Годишен финансов отчет

– Заявление образец Г2 с нотариално заверени подписи на заявителя

– Документ за платена държавна такса

– Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър от заявителя

– Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър от приносителя

– Протокол за приемане на годишния финансов отчет и вземане на решение за обявяването му

– Изрично нотариално заверено пълномощно от заявителя (Ако приносителят е адвокат, нотариална заверка не е необходима)

Comments

No Responses to “Особености при обявяване на годишен финансов отчет в Търговски регистър”

Write a Comment