Author Archive

Данъчно облекчение за деца съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015 Право да ползват облекчението имат родителите, съответно настойниците и попечителите, приемните родители или близките и роднините, при които е настанено детето. Облекчението се ползва само от единия родител, като се представя декларация от другия, че последният няма да ползва същото облекчение. Облекчението […]

Основание: глава Четвърта, раздел III и IV на Кодекса за социално осигуряване (КСО) Цел на обезщетението: упражняване правото на парично обезщетение от лица, останали без работа, осигурени за риск „Безработица” Право на обезщетение имат: лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, и […]

С Държавен вестник бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., бяха приети промени в Кодекса на труда. Резюме: Ред на ползване на платен отпуск: – Отпада задължението за изготвяне на графици за ползването му. (чл. 172 и 173) – Когато отпускът не е ползван до края на годината, за която се отнася, […]

Основание: чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца Цел на помощта: за подпомагане на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен 400,00 лв., считано от 01.07.2016 г. Право на семейни помощи е налице, при условие, че детето: 1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция […]

Основание: чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за семейни помощи за деца Цел на помощта: еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година Право на семейни помощи имат: семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, и чиито средномесечен доход на член от […]

Данни за платежно нареждане за плащане на такса към Търговски регистър за публикуване на годишен финансов отчет:   Платете на: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА IBAN на получателя: BG36CREX92603114549401 BIC: CREXBGSF Банка на получателя: ТБ ТОКУДА БАНК АД Вид плащане: не се попълва Сума: 20,00 лв. при подаване на заявление по електронен път /40,00 лв. при подаване […]

Какви документи се подават в Търговски регистър Случай 1: Заявител е търговецът (представляващият търговеца) – Заявление образец Г2 от заявителя – Годишен финансов отчет – Документ за платена държавна такса – Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър – Протокол за приемане на годишния финансов отчет и вземане на решение за […]

Финансовите отчети от началото на 2012 г. се обявяват със Заявление Г2. В Данни на заявителя е достатъчно да се посочи само ЕГН и Качество на заявителя. ЕГН-то няма да бъде видимо за потребителите. Промените в Закона за Търговския регистър във връзка със защитата на личните данни предвиждат данни като ЕГН и постоянен адрес да […]