Archive for the ‘ Социално подпомагане ’ Category

Основание: чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца Цел на помощта: за подпомагане на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен 400,00 лв., считано от 01.07.2016 г. Право на семейни помощи е налице, при условие, че детето: 1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция […]

Основание: чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за семейни помощи за деца Цел на помощта: еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година Право на семейни помощи имат: семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, и чиито средномесечен доход на член от […]