Archive for the ‘ Финансови отчети ’ Category

Данни за платежно нареждане за плащане на такса към Търговски регистър за публикуване на годишен финансов отчет:   Платете на: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА IBAN на получателя: BG36CREX92603114549401 BIC: CREXBGSF Банка на получателя: ТБ ТОКУДА БАНК АД Вид плащане: не се попълва Сума: 20,00 лв. при подаване на заявление по електронен път /40,00 лв. при подаване […]

Какви документи се подават в Търговски регистър Случай 1: Заявител е търговецът (представляващият търговеца) – Заявление образец Г2 от заявителя – Годишен финансов отчет – Документ за платена държавна такса – Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър – Протокол за приемане на годишния финансов отчет и вземане на решение за […]

Финансовите отчети от началото на 2012 г. се обявяват със Заявление Г2. В Данни на заявителя е достатъчно да се посочи само ЕГН и Качество на заявителя. ЕГН-то няма да бъде видимо за потребителите. Промените в Закона за Търговския регистър във връзка със защитата на личните данни предвиждат данни като ЕГН и постоянен адрес да […]